SFA, personuppgiftsansvarig  (hädanefter "vi", "oss", "vår"), vill på ett tydligt och transparent sätt informera dig om användingen av cookies när du besöker hemsidan https://www.saniflo.se/ (nedan kallad "hemsidan").

1. INLEDNING 

När du besöker hemsidan, kan information om hur du surfar på plattformen (dator, surfplatta, smartphone etc.) registreras I textfiler som också kallas för “cookies” installeras I din webbläsare. Cookies kommer att användas för att känna igen din webbläsare under giltighetsperioden för den berörda cookie och kommer att returnera viss information till hemsidan (exempelvis, valet av språk).  

Endast utgivaren av den berörda cookie kommer sannolikt att läsa eller ändra informationen I den. 

Det finns olika typer av cookies:

 • session cookies, vilka försvinner när du går ut från hemsidan;
 • permanenta cookies, vilka finns kvar på din webbläsare tills deras livstid är slut eller tills du tar bort de med funktionerna I din webbläsare. 

Dessutom måste en skillnad göras mellan cookies som är "strikt nödvändiga" för att hemsidan ska fungera korrekt och för vilka ditt samtycke inte krävs, och cookies som "inte är strikt nödvändiga" för vilka ditt samtycke krävs. 

Du kan avaktivera de cookies som du har gett ditt samtyckte till när som helst, kostnadsfritt, med hjälp av de avaktiverings alternativen som anges nedan. 

2. DEFENTIONER 

Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En “identifierbar fysisk person” kan bli identifierad direkt eller indirekt genom  hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för dennes person. eller hennes fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter: betyder de europeiska bestämmelser som är tillämpliga inom området för skydd av personuppgifter. Detta inkluderar, men är inte begränsad till:

 • de tillämpliga europeiska förordningarna, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EC av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EU) 2016/679 av Europaparlamentet och rådet den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation - GDPR) ;
 • Rekommendationer, riktlinjer och överläggningar, från tillsynsmyndigheter, särskilt Europeiska dataskyddstyrelsen (EDPB). 

3. COOKIES SOM ANVÄNDS AV VÅR HEMSIDA

De cookies som är använda på vår hemsida är:

 • Våra cookies;
 • cookies deponeras av partners för vår räkning (underleverantörer);
 • Cookies från tredje part företag som är ansvariga för bearbetning, vilka vi har valt för att uppnå specifika mål .

4. SYFTET MED DE COOKIES SOM ANVÄNDS

Vissa cookies, undantagna från de som kräver samtycke, är väsentliga för att kunna använda hemsidan. Dessa cookies använder vi för att: 

 • Hålla din session aktiv;
 • Spara din val om cookies. 

Vissa cookies som kräver ditt förstahands godkännande används av vår hemsida för följande ändamål: 

 • Analysera och mäta målgruppen på hemsidan för att förbättra dess prestanda; 
 • Anpassa reklamen.

5. SAMTYCKE

5.1 Cookies använda för strikt nödvändiga ändamål

I enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, ber vi inte om ditt samtycke till att använda dessa cookies eftersom de är fullkomligt nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt.

5.2 Cookies använda för ändamål som inte är strikt nödvändiga

Vi kommer endast att lagra eller läsa cookies på din enhet som inte är strikt nödvändiga och behandlar tillhörande personuppgifter (eller tillåter våra partners att göra det) om du har gett och inte återkallat ditt samtycke. 

5.3 Hur du ger ditt samtycke för icke-nödvändiga cookies. 

När du första gången besöker vår webbplats kommer du att bli ombedd att samtycka till cookies som inte är strikt nödvändiga. Du kan acceptera dem alla genom att välja "Acceptera alla" eller neka dem genom att välja "Avvisa alla".

Du kan också samtycka specifikt till varje separat syfte genom att klicka på länken "Hantera dina inställningar".

När du accepterar eller vägrar tillåta cookies på din enhet, deponeras en cookie på din terminal under en period av 6 månader   för att registrera ditt val. Om du raderar denna cookie kommer det inte längre att vara möjligt att identifiera dig som att du har accepterat eller vägrat använda cookies. Följaktligen kommer valet angående cookies att erbjudas igen nästa gång du besöker hemsidan.

 

Det specificeras att det enkla faktum att fortsätta navigeringen utan att klicka på ett av alternativen som föreslås av denna Cookie-banner liknar en vägran att ge samtycke.

Om du inte samtycker till cookies som inte är strikt nödvändiga kommer inga cookies att placeras och vi kommer inte att behandla några Personuppgifter som är relaterade till dem.

All användning av en cookie eller tillhörande personuppgifter innan ditt samtycke återkallas, kommer att vara giltig och laglig.

5.4 Konsekvenser av att vägra /återkalla ditt samtycke till cookies

Om du vägrar eller drar tillbaka ditt samtycke av att använda icke nödvändiga cookies, finns det en risk att de relevanta funktionerna på hemsidan inte fungerar korrekt, om ens alls. Din använding av hemsidans kärnfunktioner kommer inte att påverkas. 

Om du inaktiverar viktiga cookies (eller alla cookies) med hjälp av din webbläsares inställningar, kommer en eller flera av hemsidans kärnfunktioner och funktioner, inklusive de som är utformade för att säkerställa att ditt besök är tryggt och säkert, inte att fungera korrekt, om alls.

6. COOKIEHANTERING

Du kan när som helst hantera eller ändra användningen av cookies enligt de möjligheter som anges nedan: 

 • Direkt på vår hemsida, via centret för hantering av preferenser, som kan nås när som helst på alla sidor på hemsidan genom att klicka på knappen i det nedre vänstra hörnet av din skärm ("Preference Management Center"); eller 
 • Från din webbläsare; eller
 • motsatta platformar.

6.1 Ditt hanteringscenter för inställningar 

Hanteringscentret är en modul som låter dig välja vilka cookies du vill acceptera eller avvisa på vår hemsida. 

Du kommer åt hanteringscentret när som helst genom att klicka på knappen I det nedre vänstra hörnet av din skärm.  

6.2 Inställningar för webbläsare

Du kan konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att cookies lagras på din terminal eller avvisas, antingen systematiskt eller enligt deras avsändare. Du kan också regelbundet radera cookies från din terminal via din webbläsare.

Konfigurationen av varje webbläsare är olika. Till exempel:

Observera att om du ställer in din webbläsare på att avvisa cookies, kommer vissa funktioner, sidor och områden på hemsidan som kräver användning av cookies inte att vara tillgängliga, vilket vi inte tar ansvar för. 

6.3 Oppositionsplattformmar 

Flera professionella reklamplattformar erbjuder dig också möjligheten att vägra eller acceptera cookies som används av deras medlemsföretag. Dessa centraliserade mekanismer blockerar inte visningen av annonser utan förhindrar bara installationen av cookies som tillåter anpassning av annonser till ditt intresse och beteende.

Exempelvis kan du logga in till www.youronlinechoices.com hemsidan för att förhindra att dessa cookies installeras på din terminal. Denna webbplats är föreslagen av professionella inom digital reklam som är grupperade inom European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Du kommer att kunna ta reda på vilka företag som är registrerade på denna plattform och vilka som erbjuder dig möjligheten att neka eller acceptera de cookies som de använder för att anpassa annonserna efter ditt intresse. De intressebaserade annonserna kan komma att visas i din webbläsare utifrån den data de samlar in.

Denna europeiska plattform delas av hundratals yrkesverksamma inom digitala reklambranschen och utgör ett centraliserat gränssnitt som låter dig neka eller acceptera dessa cookies enligt ovan. 

7. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Kategorier av personuppgifter

 I samband med användningen av cookies enligt beskrivningen ovan kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som personuppgiftsansvarig.

Vi tar emot följande kategorier av personuppgifter: 

 • Webbläsarens cookie data, cookieidentifierare, tid/datum, utvalda tjänster/produkter, samtycke och godkända cookietyper;
 • Enhetsdata: enhets typ, skärmupplösning operativsystemversion, webbläsarrenderingskärna, version och grundläggande inställningar;
 • Loggdata: tid och varaktighet för användning av hemsidan och sökdata;
 • Platsdata: data om ditt åtkomstland som anges av din enhet;
 • Beteendedata: data om din användning av hemsidan som vi kan behandla om du besöker eller använder tredje parts webbplatser eller applikationer för att samarbeta med oss, och data om hur du engagerar dig i innehållet på hemsidan (såsom besökta sidor, oavsett om du kommer från en marknadsföringskampanj, klick på knappar, etc.);

7.2 Syftet med hanteringen 

 Syftet med dessa cookies är beskrivet I stycket om “syftet med de cookies som används”. 

7.3 Den rättsliga grunden för behandlingen 

Behandlingen av dina personuppgifter som samlas in från cookies baseras på ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke från hanteringsmodulen som är tillgänglig på alla sidor på hemsidan eller via denna länk . 

När det gäller behandlingen av dina uppgifter från cookies som är strikt nödvändig för tillhandahållandet av hemsidan och dess drift, är den baserad på vårt legitima intresse.

7.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter 

Cookies sparas aldrig längre än nödvändigt för att uppnå dess syfte. Datan som samlas in sparas maximum 25 månader .

7.5 Mottagarna av dina personuppgifter

Uppgifterna som samlas in av cookies som används av hemsidan kommer att kommuniceras till vår auktoriserade personal.

7.6 Underleverantörer

Våra tredjepartstjänsteleverantörer, agenter och entreprenörer, affärspartners, koncernbolag och andra tredje parter (hädanefter kallade "entreprenörer") kan ta emot personuppgifter relaterade till cookies direkt från dig eller från oss.

Vi avslöjar eller ger åtkomst till din personliga information till dem för de ändamål som är strikt nödvändiga för att utföra deras tjänster, enligt vad som anges i artikel 7.2. 

Majoriteten av de leverantörer vi använder är underleverantörer som vi har ett avtal med som kräver att de håller din information säker och inte använder den annat än i enlighet med våra specifika instruktioner.

För de cookies vi använder på hemsidan använder vi följande underleverantörer: 

 • Google Analytics 

7.7 Lista över företag som använder trackers på vår webbplats 

De tredjepartscookies som placeras på hemsidan beror också på andra företag som är ansvariga för behandlingen, nämligen:

 • Google Irland begränsad (för YouTube);
 • Leverantörer av reklam- och datautbytesteknik (Facebook, Google DoubleClick).

Dessa företag kan, om du tillåter dessa cookies, behandla personuppgifter om dig. 

Vi lämnar ut din personliga information till dessa företag eller ger dem tillgång till sådan information för de ändamål som är strikt nödvändiga för att utföra deras tjänster, enligt artikel 7.2.

Där vi avslöjar eller ger åtkomst till din personliga information till ovanstående företag, kan de avslöja eller överföra den till andra organisationer i enlighet med deras integritetspolicy.

Detta påverkar inte några av dina personliga rättigheter i förhållande till personuppgifterna. Om du begär att vi ska rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att vidta åtgärder för att vidarebefordra denna begäran till de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Utfärdandet och användningen av dessa cookies av ovanstående företag är föremål för deras egen integritetspolicy. För mer information om dessa processer kan du läsa deras sekretesspolicyer.

7.8 Överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen 

Dina personuppgifter relaterade till cookies kan komma att överföras utanför Europeiska economic area ("EES"), om du ger oss ditt uttryckliga samtycke till det eller om vi tillhandahåller adekvata skyddsåtgärder för att skydda de överförda uppgifterna.

I samband med Google Analytics och/eller användningen av analytiska, marknadsförings- och sociala nätverkscookies kan dina personuppgifter, när du har gett ditt samtycke, överföras till företag baserade i USA och lagras på servrar i USA. .

Observera att en sådan överföring kan utgöra en risk för behandlingen av dina personuppgifter på grund av avsaknaden av ett adekvat beslut och lämpliga skyddsåtgärder. I synnerhet kan överföring och behandling av personuppgifter av våra partners I USA vara föremål för övervakningsprogram av amerikanska myndigheter och dina personuppgifter kan kommas åt av amerikanska underrättelsetjänster eller federala utredare. Utanför USA har individer inte hellre samma förmåga att motverka övervakning av relevanta amerikanska myndigheter. Slutligen har USA inte en enda dataskyddsmyndighet. 

Om du använder hemsidan när du befinner dig utanför Storbritannien och EES kommer din information att överföras utanför dessa territorier för att du ska kunna komma åt den. 

7.9 Dina rättigheter

Du har rättigheterna att få tillgång till, rätta, radera dina uppgifter samt rätt att begränsa behandlingen och dataportabiliteten. 

Du har också rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som har vårt berättigade intresse som rättslig grund av skäl som rör din speciella situation. 

För mer information, inklusive hur du utövar dina rättigheter, se vår integritetspolicy.

Förfrågningar om utövande av dina rättigheter görs:

 • Till följande postadress Hammarbacken 6B - 191 49 Sollentuna - Stockholm SWEDEN or 
 • Till följande e-mail adress:  [email protected]

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten I ditt land.